Sorø kommune kærer pcb-dom

03. oktober 2018
Sorø Kommune kærer byrettens afgørelse i PCB-sag

Af hensyn til miljøet vælger Sorø Kommune at kære byrettens afgørelse i sagen om Sjællands Lastvognsophugs manglende efterkommelse af påbud i sag om PCB-holdige nedbrydningsmaterialer til landsretten. 

Byretten i Næstved valgte mandag den 1. oktober ikke at imødekomme Sorø Kommunes anmodning om retskendelse til en selvhjælpshandling mod Sjællands Lastvognsophug. Af hensyn til miljøet vælger Sorø Kommune nu at kære sagen til landsretten.

Kommunaldirektør Søren S. Kjær siger:

- Når vi vælger at kære sagen til landsretten, er det, fordi vi ikke kan være tjent med, at nedbrydningsmaterialerne ligger frit fremme på ubestemt tid. Og det kan let blive konsekvensen, hvis der først skal gennemføres en skønssag, som byrettens kendelse lægger op til. Vi mener, at dommen i Næstved er afsagt på et overfladisk faktuelt og juridisk grundlag, og derfor beder vi nu landsretten om at se på sagen i håb om, at det vil munde ud i, at vi får mulighed for at fjerne eller i det mindste afdække nedbrydningsmaterialerne.

Sagens kerne drejer sig om de ca. 5.500 tons nedbrydningsmaterialer fra den gamle Frederiksberg Skole, som Sjællands Lastvognsophug nu gennem over tre år - og på trods af indskærpelser og påbud - har undladt at håndtere i henhold til virksomhedens miljøgodkendelse og kontrakt med kommunen. For at bringe sagen til ende ønsker Sorø Kommune at foretage en selvhjælpshandling, hvilket vil sige, at kommunen afhenter de mange tons materialer og bortskaffer dem via en godkendt modtager.

Forud for byrettens behandling af sagen er gået et årelangt forløb, hvor Sjællands Lastvognsophug gentagne gange har forsøgt at få ændret vilkårene i den miljøgodkendelse, virksomheden har fået i forbindelse med modtagelsen af nedbrydningsmaterialerne. Sorø Kommune har ikke på noget tidspunkt været villig til at hæve grænseværdierne i miljøgodkendelsen, men har fastholdt, at nedbrydningsmaterialer med en højere koncentration af PCB skulle bortskaffes gennem et godkendt modtageanlæg.

- Sjællands Lastvognsophug har talt rigtig meget om miljøet, men faktum er, at virksomheden har ladet nedbrydningsmaterialerne ligge uindbygget og uinddækket gennem flere år, i direkte modstrid med den miljøgodkendelse, som er grundlaget for virksomhedens kontrakt med Sorø Kommune. Nu må sagen bringes til ende, og det håber vi, at landsretten er enige med os i, siger kommunaldirektør Søren S. Kjær.

Sagens forløb

28. oktober 2014 giver Sorø Kommunes miljømyndighed Sjællands Lastvognsophug A/S en treårig miljøgodkendelse til at modtage og indbygge op til 18.000 m3 PCB-holdigt beton med en spidsværdi målt i materialernes overflade op til 10 mg. PCB/kg. Det fremgår af miljøgodkendelsen, at materialer med en højere forureningsgrad (fx fuger) skal afvises eller bortskaffes til et godkendt modtageanlæg.

16. december 2014 indgår Sorø Kommunes bygherre en kontrakt med Sjællands Lastvognsophug A/S om at modtage 7.764 tons lettere forurenet beton fra nedbrydningen af Frederiksberg Skole. Kontrakten med SLO forudsætter, at modtagelse, opbevaring, håndtering og indbygning skal ske i henhold til miljøgodkendelsen.

Forud for nedbrydningen er der blevet taget ca. 450 prøver på bygningerne for at kortlægge forureningsniveauet. Efter afrensning er der taget 48 prøver på bygningerne før nedrivning. Det er på baggrund af disse prøver, at det bliver afgjort, hvilke dele af nedbrydningsmaterialet, der skal bortskaffes som farligt affald til godkendt modtageanlæg, og hvilke dele der kan behandles som genbrugeligt, lettere forurenet affald.

Forår 2015 modtager SLO 5.630 tons lettere forurenet beton fra nedbrydningen af Frederiksberg Skole (etape 1). Virksomheden har desuden modtaget ca. 265 tons beton fra nedbrydningsprojekter i andre kommuner.

3. juli 2015 ansøger SLO om at få ændret miljøgodkendelsens vilkår, så virksomheden kan modtage materialer med en højere forurening. Dette afslår Sorø Kommune den 26. august 2015.

Virksomheden begrunder ansøgningen med, at virksomheden selv har taget prøver af det leverede materiale, og at nogle disse prøver viser et højere PCB-indhold end det aftalte. Hverken prøveudtageren, prøveudtagningen eller laboratoriet er godkendt af miljømyndigheden.

1. juni 2016 udfører miljømyndigheden tilsyn på virksomheden. Her konstateres det, at indbygningen af materialerne ikke er påbegyndt. Myndigheden indskærper over for virksomheden, at der skal fremsendes en plan for indbygningen, og at materialerne skal overdækkes.

17. juni 2016 søger virksomheden atter at få miljøgodkendelsen ændret. Dette afslår Sorø Kommune den 30. juni.

7. september 2016 indskærper miljømyndigheden, at materialerne skal indbygges eller bortskaffes til godkendt modtager senest 1. februar 2017.

20. december 2016 udfører miljømyndigheden tilsyn på virksomheden. Hverken indbygning eller overdækning er påbegyndt.

Herefter følger et forløb, hvor der udtages uvildige materialeprøver til analyse. Virksomheden anmoder gentagne gange om at få ændret miljøgodkendelsen, hvilket miljømyndigheden afviser.

21. september 2017 vurderer miljømyndigheden, at indbygningen af de modtagne materialer kan ske som beskrevet i miljøgodkendelsen, og indskærper virksomheden, at indbygningen skal være afsluttet den 1. juni 2018. Alternativt skal materialerne bortskaffes til en anden godkendt modtager senest 1. juni 2018.

28. oktober 2017 udløber virksomhedens miljøgodkendelse.

5. november søger virksomheden om en ny miljøgodkendelse på ændrede vilkår. Dette afslår miljømyndigheden den 15. februar 2018.

19. december 2017 fører miljømyndigheden tilsyn på virksomheden. Tilsynet fører til, at miljømyndigheden den 6. marts 2018 giver virksomheden påbud om, at virksomheden skal iværksætte foranstaltninger, der forhindrer, at materialerne forurener jord, grundvand og overfladevand, og at materialerne skal være indbygget eller bortskaffet til godkendt modtager senest 1. juni 2018.

3. april 2018 fører miljømyndigheden tilsyn på virksomheden. Her kan det konstateres, at påbuddet ikke er efterkommet.

4. juni fører miljømyndigheden opfølgende tilsyn og konstaterer, at påbuddet fortsat ikke er efterkommet.

18. juni indgiver miljømyndigheden politianmeldelse mod virksomheden for forsætligt ikke at have efterkommet påbuddet. Samme dag varsler miljømyndigheden en selvhjælpshandling.

2. juli anmoder Sorø Kommune byretten om retskendelse til at foretage selvhjælpshandlingen. Retten giver afslag den 1. oktober 2018.

 

Kontakt

For yderligere spørgsmål kontakt kommunaldirektør Søren S. Kjær på telefon 21 68 50 30.

 

Kontakt

Signe Foersom

Tlf.: 57 87 60 19
sifo@soroe.dk