Forslag til lokalplan SK 59

23. oktober 2018
Ny planlægning for Køreteknisk anlæg i Sorø er i høring til den 2. januar 2019.

Sorø Byråd har i henhold til planlovens § 24 vedtaget at fremlægge Forslag til Lokalplan SK 59 - Køreteknisk anlæg i Sorø i offentlig høring. Lokalplanforslaget er ledsaget af Forslag til Tillæg 3-2018 til Sorø Kommuneplan 2013-2024.

Midlertidige retsvirkninger

Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, som kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter planloven et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil.

Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget.
Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra lokalplanforslagets offentliggørelse og indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog højst i et år.

Fremlæggelse og frist for indsigelse

Planforslagene er fremlagt i perioden 23. oktober - 2. januar 2019. Eventuelle bemærkninger skal derfor være kommunen i hænde senest den 2. januar 2019, gerne via e-mail til plan@soroe.dk.

Miljøvurdering

Byrådet har i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" besluttet, at der ikke foretages en miljøvurdering af planforslaget, da lokalplanens gennemførelse ikke vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Denne beslutning kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Planklagenævnet inden 4 uger fra denne offentliggørelse.

Du klager via Klageportalen, der findes på www.naevneneshus.dk. Du logger på som du plejer, typisk med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Sorø Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for privatpersoner og kr. 1800 for virksomheder/foreninger. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Sorø Kommune på e-mail: plan@soroe.dk, der herefter videresender din anmodning til Planklagenævnet. Nævnet træffer afgørelse om, hvorvidt de vil imødekomme din anmodning.

Klagen skal være modtaget senest 4 uger efter, at beslutningen er offentliggjort, dvs. den 20. november 2018 inden midnat.

Lokalplaner

Du kan gå på vores hjemmeside om lokaplaner og se de gældende lokalplaner i Sorø Kommune .

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
plan@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø