Tilskud til frivilligt socialt arbejde

Social og Sundhedsudvalget uddeler hvert år midler til frivilligt socialt arbejde, også kaldet § 18-midler.

Frivillige kræfter, fællesskaber og netværk er et uvurderligt supplement til kommunens sociale arbejde. I Sorø Kommune vil vi gerne bakke op om at styrke samarbejdet mellem kommunen og de mange frivillige organisationer, der findes i byen.

Foreninger kan søge om støtte til frivilligt socialt arbejde, for borgere bosat i Sorø Kommune, som udføres for at forebygge og afhjælpe sociale og sundhedsmæssige problemer.

Reduceret beløb til frivilligt socialt arbejde

I forbindelse med, at Kommunalbestyrelsen vedtog en handleplan for budgetoverholdelse i 2023, blev beløbet til frivilligt socialt arbejde reduceret til 140.000 kr. Beslutningen kan ses på side 3, punkt 94 i Handleplan for budgetoverholdelse

Det betyder at de frivillige foreninger har væsentligt færre penge at søge om, end tidligere år, hvor der har været cirka 300.000 kr. til fordeling.

 

 • Sundhed- og sundhedsfremme; De frivillige foreninger anbefales at samarbejde med hinanden såvel som med Frivilligcenter Sorø, og derved styrke de initiativer, der laves til borgerne i målgruppen.
 • Socialt forebyggende arbejde: Der er både et ønske om at støtte nye initiativer og foreninger, samtidig med at støtte de etablerede foreninger/initiativer.
 • Netværksskabende arbejde: Både nye og eksisterende foreninger skal sikre, at der er åbenhed og inklusion, både i forhold til de frivillige og borgere.
 • Børn / unge med særlige vanskeligheder
 • Særligt udsatte og ensomme ældre
 • Marginaliserede eller vanskeligt stillede
 • der har fokus på udvikling - af både nye og eksisterende aktiviteter
 • hvor aktiviteten foregår i samarbejde mellem flere foreninger, lokalfora eller kommunale institutioner
 • hvor aktiviteten fremmer åbne og inkluderende fællesskaber
 • lokale aktiviteter prioriteres fremfor landsforeninger
 • aktivitet/budget og ansøgning om støtte skal stå mål med egenkapitalen og eventuelt egenbetaling for deltagelse.
 • hvis der søges om støtte til teknisk udstyr, skal det være på baggrund af, at det er en forudsætning for at kunne tilbyde aktiviteter til målgruppen
 • aktiviteter/initiativer af mindre formel karakter kan også komme i betragtning.

Den økonomiske støtte gives i henhold til § 18 i lov om social service.

Du kan se fordelingen af støtte til frivilligt socialt arbejde i 2023.

Frivilligt-socialt-arbejde-§18-midler-fordeling-af-midler-i-2023.pdf

Puljen kan søges af foreninger, organisationer og borgere, der arbejder på at fremme livskvaliteten og sundheden for socialt udsatte medborgere i alle aldersgrupper.
Ved støtte fra puljen er det en forudsætning, at:

 • målgruppen er bosiddende i Sorø Kommune
 • aktiviteten er målrettet socialt udsatte medborgere i bred forstand
 • aktiviteten i overvejende grad udføres af frivillige
 • ansøger skal have et gyldigt CVR-nummer og NemKonto.

Se forhold om ansøgningen i beskrivelsen og under punktet "Hvem kan søge".

Frist for ansøgning er den 1. november.

Administrationen vurderer de indkomne ansøgninger med udgangspunkt i retningslinjen for støtte til frivilligt socialt arbejde. Leder af Frivilligcenter Sorø medvirker som rådgivende instans. På baggrund af vurderingen
udarbejder administrationen en indstilling til Social og Sundhedsudvalget, der træffer beslutning om den endelige fordeling af § 18-midlerne.

Ansøgerne kan forvente svar senest 31. januar. Der udsendes brev via e-boks til ansøgerne om beslutningen. Afslag gives skriftligt og indeholder en begrundelse

Ansøgningsskemaet til frivilligt socialt arbejde er gjort digital.

Når du har udfyldt ansøgningen og sendt den, modtager du en kvittering for ansøgningen, der også indeholder en kopi af selve ansøgningen.

Fristen for at søge tilskud er altid den 1. november.

Søg om tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens § 18

Der skal aflægges årligt regnskab for tildelte midler. Regnskabet skal være opbygget i forhold til de aktiviteter, der er ansøgt om midler til, så det tydeligt fremgår, hvad §18 midlerne er brugt til.

Formanden, kasseren og/eller revisoren skal med deres underskrift bekræfte og dokumentere at pengene er brugt til det ansøgte formål.

Regnskab skal være indsendt senest 31. marts, det efterfølgende år.

Indsend regnskab til kommunen

 

Senest opdateret 28-02-2024