Spildevand og kloakarbejde

 • Du skal søge om spildevandsanlæg og anmelde kloakarbejde digitalt ved at klikke på den grønne knap nedenfor. 
 • Færdigmeldning af tilslutning til offentlige kloakker gøres ved at udfylde "Færdigmelding fra autoriseret mester". Eller via selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø i den grønne boks nedenfor. 
 • Nederst på siden Tidsfrister og afgørelser under Teknik og Miljøområdet kan du se den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for en spildevandstilladelse.
Søg om spildevandsanlæg / anmeld kloakarbejde

Ansøgninger til alle typer spildevandsanlæg skal indeholde:

 • Dokumentation om bundfældningstank, minirenseanlæg, jordbundsundersøgelser, evt. tværsnittegninger og evt. sløjfningsattest for vandindvindinger til din spildevandsansøgning.
 • Situationsplan med spildevandsanlæggets afstand til vandindvindingsanlæg, vandløb, søer, dræn, andre nedsivningsanlæg, bygninger, skel og stejle skråninger. Find afstanden til disse på Sorøkortet.

Anmeldelse og færdigmelding af kloakarbejde skal indeholde:

 • En situationsplan over ejendommen påført indmåling af det nye kloaksystem (foretages af autoriseret kloakmester). Det gælder både spildevand og regnvand. Anmeldelse skal ske via selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø ovenfor, eller ved at udfylde "Anmeldelse af kloakarbejde".

Når spildevandsprojektet/kloakarbejdet er færdigt, skal det færdigmeldes af en autoriseret kloakmester via selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø ovenfor.

Andre tilladelser

Der kan være andre tilladelser, som skal være givet, før vi kan udarbejde spildevandstilladelsen. Det kan for eksempel være:

 • Landzonetilladelse til jordhøjsanlæg
 • Dispensation fra bygge- og beskyttelseslinjer, naturbeskyttelsesloven eller museumsloven (sø og å, fredning, § 3-områder, diger og fortidsminder)

Afledning af byggegrubevand ved byggeri

Hvis der i forbindelse med et byggeri skal afledes vand fra byggegruben til offentlig kloak, recipient eller på egen grund skal du ansøge kommunen om særlig tilladelse til dette. Du skal i ansøgningen oplyse adresse for byggeriet, vandmængder, periode for udledning, indhold af stoffer, rensemetode, samt hvor vandet ønskes ledt til. Vandet skal som minimum renses for sedimenterbare partikler som sand, grus og mudder. Der skal redegøres for rensemetode og evt. iltning inden udledning til recipient. Ansøgning sendes til spildevand@soroe.dk

Processpildevand

Udleder din virksomhed processpildevand fra produktionen, en vaskeplads, et produktionskøkken eller for eksempel i forbindelse med rengøring af produktionsudstyr, skal der søges om en tilslutningstilladelse. Der kan også være behov for at installere en forrensning af spildevandet for eksempel i form af en fedtudskiller eller et sandfang og en olieudskiller.

Du kan finde mere information om processpildevand på Selvbetjening.nu.

Sorø Kommune har udarbejdet ansøgningsskemaer specifikt rettet mod ansøgning om tilslutningstilladelse fra

 • vaskepladser
 • vaskehaller og
 • fedtudskillere.

Du kan sende en mail til miljoe@soroe.dk for at få ansøgningsskemaet tilsendt.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
spildevand@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø

CORONAVIRUS

Se aktuelle åbningstider og praktiske oplysninger her.

Spildevandsplan 2020

I spildevandsplanen kan du se om dine ejendom ligger i et kloakeret område og hvilke planer, der er for kloakering.