Telemast på Frederiksberg

Undersøgelse af placering af ny antennemast på Frederiksberg

Tak fordi du vil deltage i undersøgelsen!

Først vil du få en intro til undersøgelsen og herefter kommer selve undersøgelsen. Undersøgelsen varer ca. 10-15 minutter.

Formål med undersøgelsen

Sorø Kommune vil gerne undersøge, om der er behov for bedre mobil dækning på det sydlige Frederiksberg og samtidig undersøge, hvor borgerne ønsker, at en evt. antennemast skal placeres.

Besvarelserne skal bruges i Teknik og Miljøudvalget, der de skal beslutte om der skal opsættes en antennemast på det sydlige Frederiksberg og i givet fald hvor.

Målgruppe

 Telemastny1

Kort 1 viser det område, man skal bo indenfor, for at være en del af målgruppen for undersøgelsen. 

Målgruppen for undersøgelsen omfatter grundejerforeninger, boligforeninger, Frederiksberg og Lynge Lokalråd samt bestyrelser i institutioner indenfor området der er afgrænset med en blå firkant på kortet herover. Afgrænsningen udspringer af det søgeområde, som ansøger har defineret. For at kunne dække det ønskede område på det sydlige Frederiksberg, er det inden for denne afgrænsning at en evt. mast skal placeres.

Det er hensigten, at grundejerforeninger og lign. og lokalråd bidrager med et samlet svar på vegne af deres medlemmer, i overensstemmelse med deres foreningsvedtægter. Derfor kan den enkelte forening og det enkelte lokalråd kun deltage én gang i undersøgelsen.

Derudover er grundejere, der ikke er medlemmer af en grundejerforening, men som bor inden for det berørte område, ligeledes en del af målgruppen, og kan dermed svare på undersøgelsen.

Forslag til placering af antennemast

 Telemastny2

Kort 2: Herover ses et oversigtskort over forslag til mulige placeringer.

Retningslinjerne i Sorø Kommuneplan 2013-2014 er sådan, at antennemaster gerne skal placeres tæt på bebyggelse, fordi antallet af master i det åbne land ønskes begrænset af hensyn til de naturmæssige, kulturhistoriske og landskabelige værdier der findes her. Alle de foreslåede placeringer er relativt tæt på beboelsesområder og børneinstitutioner, nogle tættere end andre.
Undersøgelsen giver desuden mulighed for at vælge, at der ikke opsættes en mast.

Herunder er de forskellige placeringer kort beskrevet:

A: Placering mellem de to boldbaner syd for Frederiksberg Skole. Der er beplantningsbælter øst og vest for placeringen. Masten bliver her placeret i et byggefelt, hvor der i følge lokalplanen for området må bygges op til 12 meter i højden, hvor der mange andre steder på Frederiksberg maksimalt må bygges i 8,5 meters højde. Placeringen vil kræve en dispensation fra lokalplanen.

Masten placeres nord for det nærmeste boligområde, Klokkergården, hvilket tager hensyn til, at udendørs opholdsarealer ofte er vendt mod syd, hvorfor en placering nord for boligområdet efter fagcentrets vurdering er at foretrække, da masten vil være mindre synlig, når beboerne opholder sig udendørs på deres grunde i Klokkergårdsudstykningen.

 

B: Placering i det sydvestlige hjørne af Krongårdsudstykningen. Området er lokalplanlagt, og anvendelsen der, hvor antennemasten ønskes placeret er angivet til beplantningsbælte og støjvold. Fagcenteret har derfor vurderet, at det vil kræve udarbejdelse af en ny lokalplan at placere en mast her. Det eksisterende beplantningsbælte vil være med til at kunne skjule bunden af masten. Placeringen vil være syd for boligområdet, og fra flere haver vil der være udsigt til masten fra de udendørs opholdsarealer.

 

C: Placering på Frederiksberg Skoles bygninger. Måske vil en mast kunne placeres på skolens bygninger. Dette vil kræve en afdækning af, om det kan lade sig gøre sikkert at montere en mast på taget og om tagkonstruktionen vil kunne holde til.

 

D og E: Placering syd for Frederiksberg. Masten placeres øst eller vest for Skælskørvej i umiddelbar nærhed af byen og de bebyggede områder, for at undgå en fritstående antennemast i det åbne land.

En placering i det åbne land kræver en landzonetilladelse. Masten vil blive placeret relativt tæt på beboelse og børneinstitutioner. Ansøger skal i dialog med en privat grundejer for at kunne placere masten her, så det kræver, at de to parter kan forhandle sig frem til en aftale, for at denne placering er mulig.

 

Området umiddelbart syd for Frederiksberg er omfattet af kirkeomgivelser knyttet til Lynge Kirke. Umiddelbart foreskriver kommuneplanens retningslinjer, at antennemaster ikke må placeres inden for kirkeomgivelser. Hvis antennemasten indpasses, så oplevelsen af Lynge Kirke ikke skæmmes, er det dog fagcentrets umiddelbare vurdering, at masten med en forudgående landzonetilladelse vil kunne placeres her.

Derudover findes der et beskyttet dige på grænsen mellem det åbne land og boligområdet, der dog formentlig kan tages hensyn til, ved at placere masten i en vis afstand.

 

Deltag i undersøgelsen

Deltager du/I i undersøgelsen, vil du skulle logge ind med dit eller foreningens NemID. Besvarelsen inklusiv dit/jeres navn og adresse vil blive offentligt tilgængeligt i forbindelse med den politiske behandling af en eventuel placering af en antennemast.

Ønsker du ikke at logge ind med NemID eller ønsker du ikke at give samtykke til, at dit/jeres navn og adresse nævnes, bedes du i stedet kontakte fagcenteret på mail plan@soroe.dk og her nævne, at du ønsker at deltage i undersøgelsen, men at du ikke ønsker, at dit/jeres navn og adresse kommer til at fremgå af sagen. Herefter vil du modtage en mail med undersøgelsens spørgsmål, som du kan svare på og returnere til plan@soroe.dk.

 

Du begynder din besvarelse ved at klikke på 'Start' i bunden af skærmbilledet.

 

Med venlig hilsen

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift

Sorø Kommune

Start 

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
plan@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø