Håndtering af regnvand

Som grundejer har du ansvar for, at det regnvand, der falder på grunden, holdes indenfor grundens grænser eller afledes gennem et afløbssystem, så at der ikke opstår gener for dine naboer.

Afledning af regnvand kan ske på flere måder:

  • Hvis du bor i et kloakeret område, skal du som udgangspunkt aflede til det offentlige kloaknet. Ved væsentlige ændringer af en ejendoms anvendelse, inden for et separatkloakeret eller et fælleskloakeret byområde, stilles der krav om at udledningen fra det samlede tag- og belægningsareal, som hovedregel, ikke må overstige 60 % af det samlede grundareal. Det vil dog bero på en konkret vurdering i den enkelte sag. Se mere i Spildevandsplanens afsnit 3.1.
  • Du kan få lov til at aflede regnvandet lokalt - eksempelvis ved at nedsive det i en faskine (en slags maskine, som opsamler regnvand og leder det direkte ned i jorden eller et regnvandsbed).
  • Uden for kloakerede områder gælder vandløbsloven og miljøloven ved større byggerier (normalt over 300 m²). Hvis du bor uden for kloakopland, skal dit regnvand som udgangspunkt afledes lokalt på egen grund. Se dog afsnittet "Udledning af regnvand til vandløb, søer eller lignende" nedenfor.

Afledning af regnvand til det offentlige kloaknet

Lokal afledning af regnvand (LAR)

Udledning af regnvand til vandløb, søer eller lignende

Opsamling af regnvand

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
spildevand@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø