Tidsfrister for afgørelser

Oversigt over Sorø Kommunes fastsatte frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet afgørelse i borgeres anmodning om hjælp efter den sociale lovgivning.

Fristerne er fastsat efter retningslinjerne i Retssikkerhedsloven. Visse frister er fastsat efter anden lovgivning.

På teknik- og miljøområdet har staten fastsat servicemål for kommunernes sagsbehandlingstider på miljøgodkendelser af virksomheder og husdyrbrug samt for byggesager.

For de øvrige sagstyper indenfor teknik- og miljøområdet er der ikke tale om lovbestemte tidsfrister, men derimod gennemsnitlige sagsbehandlingstider regnet fra, at vi har modtaget alle de nødvendige oplysninger til sagen. Sagsbehandlingstiden kan variere fra sag til sag afhængig af sagens karakter.

Oversigt over tidsfrister for afgørelser.

Område Tidsfrist for afgørelse
Aktindsigt:

Snarest muligt

Ansøgninger om:  

Enkeltydelser §§ 81- 82 og personligt tillæg. (Aktivloven)

4 uger

Flexjob

6 mdr.

Helbredstillæg

2 uger

Indskudslån

4 uger

Kontanthjælp

4 uger

Legater

6 uger

Lån til betaling af ejendomsskat

4 uger

Merudgifter til voksne jfr. SEL. § 100

6 uger

Pension

Lovpl. 3 mdr. efter at kommunen vælger at rejse sag.

Revalidering

6 mdr.

Skånejob

6 uger

Arbejdsredskaber

4 uger

Mentorordninger

2 uger

Aktivering

1 uge

Sprogskole

4 uger

Støtte til frivilligt socialt arbejde § 18, ansøgning

4 uger

Støtte til frivilligt socialt arbejde § 18, bevilling

2 uger

Børn- og ungeområdet

 

§ 50 undersøgelse.
Tidsfrister er sagsbehandlingstiden fra undersøgelsen er afsluttet til foranstaltningen er sat i værk.

4 mdr. (Ellers en foreløbig vurdering)

Aflastning

2 mdr.

Anbringelse uden for hjemmet i familiepleje på institution e.lign.

2 mdr.

Arbejdsdusør

14 dage

Dagtilbud

2 mdr.

Dagtilbud nedsat funktionsevne

4 uger

Efterværn

Tages op 6 mdr. før 18. år.

Familiebehandling ambulant

4 uger

Familiebehandling døgn

2 mdr.

Fritidsaktiviteter

4 uger

Formandsbeslutninger

7 dage

Klubtilbud nedsat funktionsevne

4 uger

Konsulentbistand

2 mdr.

Kontaktperson / støtteperson

4 uger

Kostskoler / efterskole

4 uger

Merudgifter, syge børn

4 uger

Personlig rådgiver

4 uger

Praktisk/pædagogisk støtte i hjemmet

4 uger

Psykologisk bistand

4 uger

Samvær og kontakt med anbragt barn

3 uger

Tabt arbejdsfortjeneste, syge børn

3 uger

Underretninger

4 mdr.

Udgifter for at undgå anbringelse

14 dage

Udgifter ved samvær med anbragt barn

14 dage

Udstedelse af plejetilladelse

3 mdr.

Visitation til eksterne og interne tilbud

3 mdr.

§ 39 undersøgelse

2 mdr.

Servicelovens voksenområde
Bevillingsmyndighed Social Service
 
Dagcenter, § 79 8 uger
Praktisk hjælp § 83 8 uger
Personlig hjælp § 83 (ved akut behov iværksættes hjælpen samme dag) 4 uger
Praktisk hjælp § 84 4- 8 uger
Social pædagogisk bistand § 85 12 uger
Praktisk hjælp § 86 / AHL 4 uger
Personlig hjælp § 86 / AHL 4 uger
Aflastningsophold § 84 2 uger
Dagcenter, aflastning § 84 2 uger
Træning § 86 8 uger
Praktisk hjælp § 94 (ansættelse af udpeget privat person) 6 uger
Personlig hjælp § 94 (ansættelse af udpeget privat person) 6 uger
BPA § 95 & 96 16 uger
Ledsageordning § 97 8 uger
Støttekontaktperson døvblindeblevne § 98 10 uger
Merudgifter § 100 12 uger
Behandling § 102 8 uger
Beskyttet beskæftigelse § 103 12 uger
Aktivitets-og samværstilbud § 104 12 uger
Midlertidige botilbud § 107 12 uger
Længerevarende botilbud § 108 12 uger
Genbrugshjælpemidler § 112
Nødkald § 112 (Ved akut behov: samme dag/førstkommende hverdag) 1 uge
Udskrivelse fra sygehuset 3 dage
APV - hjælpemidler 1 uge
Trykaflastende hjælpemidler 3 dage/akutdepot
Bad, ganghjælpemidler, manuelle kørestol, senge, plejehjælpemidler, høre- og synstekniske hjælpemidler  10 uger
Trehjulede cykler, el - kørestol 20 uger
Særlige informations- og kommunikationshjælpemidler 32 uger
Beklædning, brystproteser, Kompressionsstrømper, paryk 10 uger
Diabetes, Kateter og Stomi 4 uger
Inkontinens (de 5 mdr. skyldes, udredningstiden er lang, grundet ventetid hos Kontinenssygeplejerskerne.) 20 uger
Fodtøj, fodindlæg 12 uger
Forbrugsgoder § 113 16 uger
Biler § 114 32 uger
Boligindretning jfr. SEL § 116:
Mindre indretninger i nuværende boliger 10 uger
Større indretninger i nuværende boliger (tilgængelighed, trap- peelevator m.m.) 16 uger
Ombygning, tilbygning, skift til anden bolig 72 uger
Pasning af nærtstående med sygdom eller handicap: § 118 2 uger
Pasning af døende § 119 & hjælp til sygeplejeartikler § 122 1-2 uger

Sundhedsloven- bevillingsmyndighed
Social Service

 

Omsorgstandpleje § 131-132

8 uger

Specialtandpleje § 131-132

8 uger

Anden lovgivning - bevillingsmyndighed
Social Service

 

Ældreboliger: Lov om almene boliger

8 uger

Plejeboliger: Lov om almene boliger

8 uger

Værgemål: Lov om værgemål

Afgørelse om grundlag for indstilling: 8 uger
Sagsbehandlingstid i Statsforvaltningen er 16-24 uger

Handicapkørsel: Lov om trafikselskaber § 11

12 uger

Kommunikation/logopæd: Lov om specialundervisning

4 uger

Post til døren: Postloven

12 uger

Teknik- og miljøområdet

 
Kvittering for din ansøgning 10 arbejdsdage
Byggetilladelser og anmeldelser om byggearbejde (hvis der kræves andre tilladelser vil sagsbehandlingstiden fremgå af din kvittering) 1 uge
Landzonetilladelser privat inkl 4 ugers klagefrist 16-18 uger
Landzonetilladelser erhverv inkl 4 ugers klagefrist  10-14 uger

Campingtilladelser

10-12 uger

VVM-redegørelse

60 uger

Miljøgodkendelse af virksomheder bilag 1

28 uger

Miljøgodkendelse af virksomheder bilag 2

18 uger

Private spildevandstilladelser

4 uger

Tilslutningstilladelser

26 uger

Godkendelse af husdyrbrug under 75 DE

15-16 uger

Godkendelse af husdyrbrug mellem 75 og 250DE

22-23 uger

Godkendelse af husdyrbrug over 250 DE

25-26 uger

Godkendelse til udspredning

22-23 uger

Jordvarmetilladelse/anmeldelse

 2 uger

Kontakt

Byråd og Kultur

Tlf.: 57 87 60 17
gmh@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø