Spildevandstillæg nr. 2

12. april 2018
Høring af forslag til Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2016-19 samt afgørelse om ikke miljøvurdering

Sorø Kommune har udarbejdet forslag til Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2016-19.

Sorø Kommunes Byråd godkendte den 4. april 2018 forslag til Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2016-2019 og den medhørende afgørelse om ikke miljøvurdering.

Som følge af den forestående bebyggelse af Storgade 31E (den gamle Fakta grund) samt revidering af den gældende lokalplan, er der behov for en tilpasning af spildevandsplanen for en del af lokalplanområdet.

Lokalplanen tillader op til 7.000 m2 ekstra byggeri i et område, der for størstedelen er fælleskloakeret. Ejendommene indenfor lokalplanområdet, der ligger ud til Storgade, har separatstik til spildevand og regnvand. Nyt byggeri på disse matrikler skal tilsluttes mod Storgade.

For at imødekomme fremtidigt byggeri i området og undgå yderligere belastning af fællessystemet og Sorø Sø med overløb af spildevand, er det fundet mest hensigtsmæssig at separatkloakere størstedelen af det fælleskloakerede område indenfor lokalplanområdet. I den forbindelse separeres eksisterende bebyggede ejendomme, der ligger langs de nye kloakledninger. Se vedhæftede forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2016-19. Berørte ejendomme fremgår af afsnit 5.

Tillægget er i offentlig høring i perioden 12. april 2018 til og med den 7. juni 2018. Har du bemærkninger skal de sendes til spildevand@soroe.dk, eller til Sorø Kommune, Teknik, Miljø og Drift, Mrk. "Spildevand", Rådhusvej 8, 4180 Sorø så vi har dem senest den 7. juni 2018.

Screening for pligt til miljøvurdering

Teknik, Miljø og Drift har endvidere foretaget den lovpligtige miljøkonsekvensscreening af tillægget i forhold til miljøvurderingslovens § 8, stk. 2 og fundet, at separatkloakering af området ikke medfører væsentlige negative miljøkonsekvenser. Se vedlagte afgørelse og screening.

Afgørelsen kan påklages til Miljø og Fødevareklagenævnet. Klagen skal indgives skriftligt inden 4 uger fra den dag, screeningsafgørelsen er offentliggjort på hjemmesiden. Klagevejledning findes i afgørelsen.

Der gøres opmærksom på, at gennemførsel af tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2016-19 forudsætter, at Lokalplan SK 55 vedtages politisk og ikke ændres væsentligt.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
spildevand@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø