Ny lokalplan er vedtaget

17. april 2018
Lokalplan SK 58 – Erhvervsområde ved Centervej er nu vedtaget endeligt.

Sorø Byråd har i henhold til § 27 i Lov om planlægning vedtaget Lokalplan SK 58 endeligt. Lokalplanen er ledsaget af Tillæg 3-2017 til Sorø Kommuneplan 2013-2024, der ligger som et bilag til lokalplanen på side 23.

Den nye lokalplan giver bl.a. mulighed for en ny udformning af beplantningsbæltet ud mod Elmebjergvej, udlægger et nyt areal til parkering samt giver en øget byggeret i form af en bebyggelsesprocent på 50 og mulighed for, at der kan bygges i to etager.

Planens retsvirkninger

Efter denne bekendtgørelse af lokalplanen må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre kommunen har meddelt dispensation hertil efter planlovens regler.

Klagevejledning 

Alle, der har en retlig interesse i lokalplanen, kan klage over dens endelige vedtagelse til Planklagenævnet inden 4 uger fra denne offentliggørelse. Det er kun retlige spørgsmål, der kan påklages.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenænvets hjemmeside. Du kan også logge på klageportalen via borger.dk eller virk.dk. Du logger på Borger.dk eller Virk.dk, som du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Sorø Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Sorø Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 500 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Sorø Kommune på e-mail: plan@soroe.dk, der herefter videresender din anmodning til Planklagenævnet. Nævnet træffer afgørelse om, hvorvidt de vil imødekomme din anmodning.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
plan@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø