Lokalplan SK56 er vedtaget

09. april 2018
Lokalplanen for den tidligere Slaglille Bjernede Skole er nu vedtaget.

Sorø Byråd har i henhold til planlovens § 27 vedtaget Lokalplan SK 56 endeligt. Lokalplanen udstikker rammerne for lettere erhverv, en bolig og et forenings- og idrætsliv.

Der er i forbindelse med den endelige vedtagelse besluttet at foretage mindre rettelser i lokalplanen i forhold til det offentliggjorte lokalplanforslag. Du kan se en oversigt over de vedtagne ændringer i Notat over indkome bemærkninger og indsigelser til Lokalplan SK 56. som er forelagt byrådet på deres møde den 4. april 2018.

Planens retsvirkninger

Efter denne bekendtgørelse af lokalplanen må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre kommunen har meddelt dispensation hertil efter planlovens regler.

Klagevejledning 

Alle, der har en retlig interesse i lokalplanen, kan klage over dens endelige vedtagelse til Planklagenævnet inden 4 uger fra denne offentliggørelse. Det er kun retlige spørgsmål, der kan påklages.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenænvets hjemmeside. Du kan også logge på klageportalen via borger.dk eller virk.dk. Du logger på Borger.dk eller Virk.dk, som du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Sorø Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Sorø Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 500 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Sorø Kommune på e-mail: plan@soroe.dk, der herefter videresender din anmodning til Planklagenævnet. Nævnet træffer afgørelse om, hvorvidt de vil imødekomme din anmodning.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
plan@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø