Forslag til Lokalplan SK58

11. januar 2018
Ny planlægning for erhvervsområde ved Centervej er i offentlig høring til den 14. februar 2018.

Sorø Byråd har i henhold til § 24 i Lov om planlægning vedtaget at fremlægge Forslag til Lokalplan SK 58 - Erhvervsområde ved Centervej i offentlig høring. Lokalplanforslaget er ledsaget af Tillæg 3-2017 til Sorø Kommuneplan 2013-2024.

Den nuværende kommuneplanramme har en bestemmelse om afskærmende beplantning langs områdets ydre afgrænsning. Dette ændres til fremover blot at være et krav om beplantning.

Den nye lokalplan giver mulighed for en ny udformning af beplantningsbæltet ud mod Elmebjergvej, der fremover kan udgøres enten af afskærmende beplantning eller af en lav bevoksning i kombination med enkelte løvfældende træer.

Etableringen af en ny rundkørsel ved Elmebjergvej og Kalundborgvej har givet en ny indkørselsmulighed til lokalplanområdet via Kragelundsvej. Ejeren af Centervej 12-38 har afstået areal til projektet, bl.a. i form af parkeringspladser, hvorfor lokalplanen udlægger et nyt areal til parkering ud mod Elmebjergvej i en del af det, der før var udlagt til beplantningsbælte. Denne parkeringsplads skal udføres med græsarmering, for at bibeholde det grønne præg mest muligt.
 
Den nye lokalplan giver en øget byggeret i form af en bebyggelsesprocent på 50 og samtidig gives der mulighed for, at der kan bygges i to etager. Ny bebyggelse skal holdes inden for det udlagte byggefelt.
 
Lokalplanen tillader virksomheder, der kan indpasses i Miljøklasse 1-4.
 
Derudover er der med dette lokalplanforslag foretaget en generel opdatering af bestemmelser og indhold fra den nuværende Lokalplan nr. 28 for området, som blev udarbejdet i 1986. Blandt andet er der tilføjet uddybende bestemmelser vedrørende skiltning, flag, oplag/udstilling samt omkring støv, støj og lugt.

Midlertidige retsvirkninger

Indtil forslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, som kan foregribe indholdet af den endelige plan.

Der gælder efter planloven et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil.

Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra lokalplanforslagets offentliggørelse og indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog længst indtil 1 år.

Fremlæggelse og frist for indsigelse

Planforslagene er fremlagt i perioden 9. januar - 14. februar 2018. Eventuelle bemærkninger skal derfor være kommunen i hænde senest den 14. februar 2018, gerne via e-mail til plan@soroe.dk.

Miljøvurdering

Byrådet har i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" besluttet, at der ikke foretages en miljøvurdering af planforslaget, da lokalplanens gennemførelse ikke vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Denne beslutning kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Planklagenævnet inden 4 uger fra denne offentliggørelse.

Du klager via Klageportalen, der er tilgængelig på borger.dk og virk.dk. Du logger på som du plejer, typisk med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Sorø Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for privatpersoner og kr. 1800 for virksomheder/foreninger. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Sorø Kommune på e-mail: plan@soroe.dk, der herefter videresender din anmodning til Planklagenævnet. Nævnet træffer afgørelse om, hvorvidt de vil imødekomme din anmodning.

Klagen skal være modtaget senest 4 uger efter, at beslutningen er offentliggjort, dvs. den 6. februar 2018 inden midnat.

Lokalplaner

Gældende lokalplaner i Sorø Kommune kan ses på dette kort.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
plan@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø