Naturhandleplaner vedtaget

20. april 2017
Byrådet har den 29. marts vedtaget handleplaner for Natura 2000-områder i Sorø Kommune.

Sorø Kommune har vedtaget tre handleplaner for kommunens del af Natura 2000-områderne nr. 156, 160 og 163.

Handleplanerne beskriver, hvordan man kan sikre og forbedre vilkårene for arter og naturtyper, der er udpeget for Natura 2000-områderne f.eks. arterne odder, eremit og engsnarre samt naturtyperne hængesæk, surt overdrev og elle- og askeskov. Konkrete indsatser kan være f.eks. genopretning af naturlig hydrologi, afgræsning/høslæt og bekæmpelse af invasive arter.

Forslag til handleplanerne har været i offentlig høring i perioden 14. oktober til 9. december 2016.

Afgørelse - Natura 2000-handleplaner

Klagevejledning

Byrådets beslutning kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår handleplanens indhold og tilvejebringelse (jf. Miljømålslovens § 53).

Følgende er klageberettiget jf. miljømålslovens § 55:

  1. Miljø- og fødevareministeren
  2. Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
  3. Offentlige myndigheder
  4. Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
  5. Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
  6. Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort jf. Miljømålslovens § 58.

Du klager via den digitale klageportal, som findes på borger.dk eller virk.dk

Der er 4 ugers klagefrist for offentliggørelsen. Klagefristen er den 18. maj 2017.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
natur@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø