Igangværende udbud

  • Sorø Kommune bruger det elektroniske udbudsværktøj EU-Supply til alle varer og tjenesteydelser.
Se udbud og afgiv tilbud i EU-Supply
  • Tilmeld dig en opgave ved at trykke på "online registrering". Udfyld derefter en registrering af dit firma. Registreringen er nødvendig og gratis.

Igangværende udbud

Udbud af vejbelysning

Sorø Kommune indbyder hermed aktører til at deltage i et udbud i konkurrencepræget dialog om den fremtidige drift, vedligehold og modernisering samt eventuelt ejerskab, over vejbelysningen i Sorø Kommune.

På nuværende tidspunkt ligger Sorø Kommune i tvist/forhandling med SEAS-NVE, vedrørende ejerskab og drift af Kommunens nuværende belysningsløsning. Den konkurrenceprægede dialog vil derfor kunne omhandle en bred vifte af løsninger, både med kommunalt ejerskab, og uden.

Dialogen vil i sidste ende føre til en kontrakt, der kan omhandle såvel drift, vedligehold og modernisering, som ejerskab og nyanlæg i forhold til udebelysningen.

Frist

Fristen for at afgive tilbud er den 1. marts 2018  kl. 12:00.

Bilag:

 

Spørgsmål/svar til udbuddet:

Spm. 1:
Beskrivende dokument punkt 11.5 og 11.6
Vil kommunen bekræfte af ejerskab og fortrolighed nævnt i punkt 11.5 og 11.6 ikke kun gælder ordregivers materiale og informationer, men også gælder tilbudsgivers materiale og informationer?

Svar på spm. 1:
Ordregiver vil som udgangspunkt behandle alt materiale og informationer modtaget fra tilbudsgiverne i fortrolighed. Som det imidlertid ligeledes fremgår af det beskrivende dokument pkt. 11.3 om aktindsigt, kan Ordregiver være forpligtet ved lov, til at udlevere materiale modtaget fra tilbudsgivere i forbindelse med udbudsprocessen, ved en aktindsigt. Inden sådan afgørelse om udlevering træffes, vil tilbudsgiverne blive partshørt over hvorvidt der er informationer i det afgivne materiale, der ønskes undtaget aktindsigt med hjemmel i Offentlighedslovens § 30, stk. 1, nr. 2 vedrørende tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold eller lign. der, såfremt det udleveres, potentielt kan skade tilbudsgiverens virksomhed.
Ordregiver vil i øvrigt henvise til at der eksisterer en selvstændig praksis for aktindsigt i udbudssager, udviklet af Klagenævnet for Udbud. Tilbudsgiver kan med fordel orientere sig i denne praksis, for nærmere forståelse af hvilke oplysninger der som hovedregel kan undtages aktindsigt, og hvilke der ikke kan.

Spm. 2:
TAG 2.2.2
Er det korrekt forstået at LED armaturer, indsatser og driver der ikke er omfattet af producentgaranti, afregnes efter denne post ?
Skal prisen omfatte både udskiftning (tid) og reservedele (komponenter) ?

Svar på spm. 2:
Ja, Post B.2 i TBL (TAG afsnit 2.2.2) vedrører LED armaturer, der ikke er omfattet af producentgaranti. Prisen omfatter både tid til udskiftning og levering af et nyt LED-armatur, uanset armaturtype. Fordelingen af LED-armaturtyper fremgår af anlægsdata.

Spm.  3:
Kontrakt - definitioner af begreber

Vil kommunen indsætte et afsnit indeholdende definitioner af de begreber, der anvendes i aftalerne?

Svar på spm. 3:
En begrebsliste som efterspurgt vil være meget omfattende, og tekniske begreber skal i materialet ses i sammenhæng med den tekst hvori de indgår. Det er derfor besluttet at en sådan begrebsliste ikke giver mening at oprette.
Hvis tilbudsgivere har spørgsmål til forståelsen af specifikke begreber, bedes tilbudsgiverne spørge mere specifikt, med angivelse af hvor i det samlede materiale der konkret spørges til.

Spm. 4:
Kontrakt, Ad. afsnit 3. stk. 2 prisreguleringsbestemmelser
I afsnit 3 stk. 2 fremgår det, at eventuel udvidelse af belysningsanlægget vil blive en del af kontrakten og være omfattet af aftalen. Vil kommunen i afsnittet specificere prisreguleringsbestemmelser, således at der skal betales for aktuelle antal lygter?

Svar på spm. 4:
Ordregiver finder, at de eksisterende bestemmelser i kontrakt inkl. bilag allerede indeholder prisreguleringsbestemmelser, der medfører at Leverandøren med hensyn til drift og vedligehold betales pr. lyspunkt/armatur. Dette gælder naturligvis også for lyspunkter der er del af en udvidelse af vejbelysningsanlægget under kontraktperioden.
Ordregiver kan således bekræfte, at såfremt antallet af armaturer ændres, justeres afregningen for drift og vedligehold efter priserne i Tilbudslisten. Opgørelse af antal armaturer sker kvartalsvis, baseret på det antal armaturer som fremgår af anlægsdatabasen.

Spm. 5:
Kontrakt, Ad 6 ejerskab
Vil kommunen indsætte en bestemmelse om, at Kommunen indestår for at være rette ejer af belysningsanlægget på ikrafttrædelsestidspunktet for aftalen?

Svar på spm. 5:
I sidste ende er spørgsmålet om det juridiske ejerskab af vejbelysningsanlægget en sag der skal afgøres af en domstol, hvis ikke parterne kan blive enige. Kommunen kan derfor i sagens natur ikke indestå for ejerskabet. Det kan dog oplyses, at Kommunen agter at håndtere opgaven med drift, vedligehold og modernisering, som om ejerskabet over anlægget var Kommunens. Kommunen betaler således Leverandøren i overensstemmelse med det i kontrakten aftalte, for udførelse af opgaver.
 
Spm. 6:
TBL
Vil det være muligt at få en TBL uden låste felter til egne mellemregninger og notater?
Svar på spm. 6:
Ja det er muligt - Kladdeversion fremsendes til de bydende og skal ikke afleveres, som en del af tilbuddet.

Spm. 7:
SAB 2.2.3 og TBL/TAG post B4, uddannelsesniveau         
Det er nævnt både i SAB 2.2.3 og TBL/TAG post B4, at uddannelsesniveauet for de udførende er minimum elektrikere. Forsyningsselskaberne har uddannet Forsyningsoperatører, der arbejder med elnettet inkl. etablering og reparation af gadelyssystemer og fiberkabler til net-kommunikation. Vil kommunen ændre kravet til uddannelsesniveauet til Forsyningsoperatører eller tilsvarende?

Svar på spm. 7:
Ja Kommunen har ændret uddannelseskravet i SAB 2.2.3 til enten elektriker eller forsyningsoperatør med minimum 2 års dokumenteret erfaring fra tilsvarende opgaver. I TAG og TBL post B.4  fastholdes timepriserne for uddannet elektriker.

Spm. 8:
SAB side 38, definition
Hvordan defineres fejl og mangler af vedligeholdelsesmæssig karakter, der ikke har funktionsmæssig betydning?

Svar på spm. 8:
Det er blandt andet skæve master, skæve armaturer, graffiti og samt skader og fejl som ikke direkte påvirker vejbelysningsanlæggets funktion.

Spm. 9:
TAG 2.3.13, henvisning
I TAG 2.3.13 henvises til SAB 9.3.3. Henvisningen stemmer ikke overens med afsnittene. Vil kommunen præcisere henvisningen?

Svar på spm. 9:
Henvisningen i TAG 2.3.13 er forkert. Korrekt henvisning i TAG pkt. 2.3.13 er SAB 10.3.3.

Spm. 10:
Lysberegninger
Er det tilladt at sende lysberegninger udført i Dialux og EVO og hhv. i Dialux- og evo-format?

Svar på spm. 10:
Det er tilladt at anvende begge de angivne programmer til beregning såfremt beregningsnettet følger anvisningerne i DS/EN 13201-3: 2015 Vejbelysning - Del 3, samt de i SAB angivne krav til belysningsklasser og anlægsdata.

Spm. 11:
SAB 9.3.4

Vi har et par spørgsmål til følgende formulering i SAB 9.3.4:

"Hvis fejlen opstår inden for armaturets garantiperiode, behandles sagen som en reklamationssag, idet der ved indkøb af nye LED-armaturer skal gælde, at producenten i garantiperioden forpligter sig til at afhjælpe fejlen samt foretage nedtagning/afhentning af det fejlbehæftede armatur og montering af nyt/repareret armatur uden beregning."

Det er vel ikke producenten som skal nedtage/afhente/montere nyt uden beregning?

En given fejl i et armatur betyder ikke automatisk at det skal være en reklamationssag. Det afhænger af flere faktorer og som udgangspunkt skal fejlen kunne anerkendes af armaturproducenten først?

Producenten stiller sig uforstående over alene at skulle afholde alle kommende udgifter til en sådan sag?

Svar på spm. 11:

For så vidt angår spørgsmålet omkring hvem der skal nedtage/afhente og montere nye armaturer, er svaret at nej, det er ikke producenten, der skal nedtage/afhente/montere nyt armatur, men derimod Leverandøren. Producenten skal dog godtgøre Leverandøren for håndteringen, såfremt der er tale om en garantidækket fejl. Se nærmere i nedenstående præcision af SAB 9.3.4.

For så vidt angår spørgsmålet om hvorvidt armaturfejl automatisk er en reklamationssag, menes der med formuleringen reklamationssag i denne sammenhæng alene sager som vedrører fejl på armaturet, der umiddelbart kan henføres til fejl omfattet af garantien. Se nærmere i nedenstående præcision af SAB 9.3.4.

For så vidt angår spørgsmålet om producentens holdning til at skulle dække udgifter til en udskiftning af fejlramte armaturer omfattet af garantien, er det i det beskrivende dokument pkt. 12.8 fastsat, at tilbudsgiver skal indhente erklæring om overførsel af garanti for kompensation for håndtering af defekte armaturer omfattet af produktgaranti. Det medfører, at D&V-leverandøren ved indkøb af nye LED-armaturer skal indgå aftale med armaturproducenten om kompensation for den aktuelle D&V-leverandørs arbejde i forbindelse med nedtagning/afhentning af det fejlbehæftede armatur og montering af nyt/repareret armatur. Det er denne aftale om kompensation som skal kunne overføres til Kommunen, ved en aftale om overførsel som den der fremgår af bilag 6 til kontrakten. Se nærmere i nedenstående præcision af SAB 9.3.4.

Ordregiver ønsker at præcisere indholdet af SAB 9.3.4.

SAB 9.3.4 affattes fremadrettet således:

Ved fejlmeldinger på LED-armaturer skal fejlen undersøges på linje med andre fejl.

Hvis fejlen skyldes forhold uden for armaturet, eksempelvis fejl på en sikring, udbedres fejlen af D&V-leverandøren.

Hvis fejlen skyldes, at armaturet er fejlbehæftet, undersøger D&V-leverandøren om armaturet er omfattet af en garantiforpligtelse.

Hvis fejlen opstår inden for armaturets garantiperiode, og fejlen kan karakteriseres som en reklamationssag, behandles sagen som en reklamationssag, idet der ved indkøb af nye LED-armaturer skal gælde, at producenten i garantiperioden forpligter sig til at afhjælpe alle fejl, der vedrører garantien. Indkøb af nye LED-armaturer skal desuden omfatte en aftale mellem armaturproducenten og D&V-leverandøren om kompensation for den aktuelle D&V-leverandørs arbejde i forbindelse med nedtagning/afhentning af det fejlbehæftede armatur og montering af nyt/repareret armatur uden beregning for Kommunen.

Det er D&V-leverandørens ansvar at koordinere nedtagning af et fejlbehæftet LED-armatur samt opsætning af nyt/repareret LED-armatur med producenten. Koordineringen udføres som en del af den almindelige administration af D&V-opgaven, dvs. uden særskilt afregning.

Det er ligeledes D&V-leverandørens ansvar at sikre lys i den periode, hvor fejlen afhjælpes, herunder montering af et midlertidigt erstatningsarmatur.

Lyskilden i det midlertidige armatur skal have en lumenpakke, som svarer til lumenpakken for det fejlbehæftede LED-armatur.

Hvis fejlen opstår uden for garantiperioden, udbedres fejlen på armaturet af D&V-leverandøren på Kommunens regning (pris som angivet i TBL - hvis armaturet ikke er tilbudt, aftaler D&V-leverandøren en pris med Kommunen).

Når fejlen er rettet og det nye/reparerede armatur er monteret, orienterer D&V-leverandøren Kommunen om dette.

Ovenstående indebærer, at producenten, ved indkøb af nye armaturer, som en del af garantiaftalen, leverer en erklæring, hvoraf det tydelig fremgår, at armaturproducenten i hele garantiperioden yder kompensation for den aktuelle D&V-leverandørs arbejde i forbindelse med nedtagning/afhentning og montering af nyt/repareret armatur uden beregning for Kommunen. Se også medfølgende bilag 6 til kontrakten: Aftale om overførsel af produktgaranti og kompensation for håndtering.

Kontakt

Team Indkøb

Tlf.: 57 87 60 00
indkob@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-tors: 8.00-15.30
Fre: 8.00-13.30
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø