Vandløb

  • Grødeskæring er en almindelig årlig vedligeholdelse af vandløb. Ved grødeskæringen fjerner entreprenørerne en del af de vandplanter (grøde), der er i vandløbet. Vi grødeskærer for at få vandet til at strømme hurtigere gennem vandløbet. 
  • Grødeskæring er ikke det samme som oprensning. Vi oprenser kun vandløbet, hvis vi har opmålt bundkoten (bundhøjden) til at være højere end den, der er fastsat i vandløbsregulativet.
  • I vandløbsregulativerne står beskrevet, hvordan vores entreprenører skal vedligeholde vandløbene mht. tidspunkt, metode, bundkote og strømrendebredde mv.
Se tidsplan for grødeskæringen
  • Tidsplanen er kun vejledende.

Oprensning

Oprensning er ekstraordinær vedligeholdelse, hvor vi graver aflejret sand og mudder op fra vandløbet.

For at afgøre om vi skal starte en oprensning af vandløbet, laver vi en kontrolopmåling af bundkoten (bundhøjden) i vandløbet og sammenligner den med bundkoten i vandløbsregulativet.

Vi foretager kun en  oprensning af vandløbet, hvis koten i vandløbet er højere end koten i vandløbsregulativet.

Fri bræmme langs vandløb

Du må ikke dyrke, jordbehandle, plante eller ændre i terrænet i en bræmme på 2 meter fra kronekanten af vandløb og søer. Kronekanten er den øverste kant af vandløbets brink.  

Formålet med bræmmen er at undgå skader på vandløb og søer og at beskytte dyre- og plantelivet.

Bestemmelsen gælder for søer og vandløb, der er naturlige eller højt målsatte. Vi vurderer, om et vandløb eller en sø er omfattet af bræmmebestemmelsen.

Vi fører tilsyn med, om der er en bræmme på 2 meter langs søer og vandløb. Vi kan ikke dispensere fra bræmmebestemmelsen.

Vandløbsregulativer

Du kan finde vandløbsregulativerne på Sorøkortet (websgis).

Vandløbene skal du gøre synlige ved, at åbne mappen "Vandløb" i venstre side, hvorefter du sætter flueben ved "Vandløbsregulativer"

Du skal med i-kanppen klikke på vandløbet, hvorefter der kommer en boks frem med et link til regulativet.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
vandloeb@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø

Gadekær

Gadekær ligger på fællesjord, det vil sige, at det er de lokale, der ejer gadekæret.

Kommunen anbefaler, at I opretter et gadekærslaug til pleje af jeres gadekær.